INFORMASJON VEDRØRENDE BETALINGSSATSER I BARNEHAGE FRA 01.01.2015

Vedtatt av bystyret 11.12.2014. Bystyret kan endre satsene i løpet av barnehageåret.

Søskenmoderasjon:

Søskenmoderasjon gis når to eller flere barn er folkeregistrert på samme adresse og har samme regningsmottaker. Dette gjelder selv om barna har plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage eller om barna har plass i samme barnehage eller forskjellige barnehager. Det gis 30% søskenmoderasjon for søsken nummer to og 50% moderasjon for søsken nummer tre og over.

Dersom barna har plass i forskjellige barnehager, må foresatte gi beskjed til styrer i den barnehagen som har det yngste barnet.

Fradrag for spesialpedagogisk hjelp:

De timer et barn mottar spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven §5-7 er gratis. Fratrekk for disse timene skjer automatisk og vil fremgå av regningen.

Funksjonshemmede barn, som har prioritert plass etter barnehagelovens §9, kan etter søknad innvilges delvis friplass. Søknadsskjema fås i barnehagen eller tas ut på kommunens nettsider.

Redusert pris i barnehage.

Det er husstandens samlede brutto inntekt som er grunnlaget for beregning av betalingssats. Dette gjelder også samboere som ikke har felles barn.

Husstander med bruttoinntekt under kr 265.110 kan etter søknad få innvilget redusert pris.

Enslige forsørgere med brutto inntekt under kr 265.110 må først søke om støtte til barnetilsyn fra NAV og få avslag på denne søknaden før man kan søke om redusert pris.

Fra 1. mai 2015 vil inntektsgrensen for å kunne søke redusert pris økes til kr 473.000.

Det må søkes om redusert pris på elektroniske søknadsskjemaer. Se kommunens nettsider/selvbetjening/skjemaer/barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling. Man kan få hjelp til å legge inn søknad på servicetorget i Sarpsborg rådhus.

Når søknad sendes inn, må inntektsdokumentasjon vedlegges, dvs at det må sendes inn papirer som viser nåværende inntekt. De som har brutto inntekt over grensen for å få redusert pris, trenger ikke sende inn søknad og dokumentasjon.

Dersom egen søknad og inntektsdokumentasjon ikke sendes, vil høyeste betalingssats bli benyttet. Man kan ikke kreve tilbakebetaling av for høy sats dersom søknad og inntektsdokumentasjon ikke er sendt inn.

Reduksjon på fakturaen gjøres gjeldende fra måneden etter at søknad og inntektsdokumentasjon er sendt inn.

For mer informasjon, se kommunens nettsider: www.sarpsborg.com / barnehage / barnehageplass, priser og satser.